Кобыны тӧмӧн кожоҥдоп,

Кобыны тӧмӧн кожоҥдоп,
Сен бастыҥ ба, кайраным?
Jедип барзам, кем де jок,
Jаҥарлу агат суучагым.

Кырлаҥ ары jанында
Кыс каткызы угулат.
Jедип барзам, кем де jок,
Кайыҥым салкынга шулурат.

Чаҥкыр тууныҥ алдында
Кем карыгып ӱшкӱрет?
Jедип барзам, кем де jок,
Jажыл jойгон ӱргӱлейт.

Ыраак ажу бажында
Кемниҥ плады jайылат?
Jедип барзам, кем де jок,
Кызыл таҥдак тартылат.

Санаамда сени бедиреп,
Салкыннаҥ сени сурадым.
Тӱн jарыткан jылдыстаҥ
Тӱн ортодо jайнадым.

Салкын ачу сыгырып,
Сала берди, каруу jок.
Кӧк jылдыстар мӧлтилдеп,
Кӧзиме кӧрӧт, каруу jок.

Орой тӱнде айлымда
Отурадым jаҥыскан.
Ӧлгӧн эжим сананып,
Ӱн jогынаҥ ыйлайдым.

Кара арчуулыҥ оронып,
Кайраным, тӱжиме киредиҥ.
Ӱспекчинниҥ jанында
Ӱргӱлеп мен тӱжендим.

1993 j. кыш

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.