ЭКИНЧИ ТӦРӦЛИС КАЙДА?

Экинчи тӧрӧл, эрjинелӱ jер,
Элбек телекейдеҥ канай табатан?
Кыйа кӧрдирзе, кыстатса, айттырза,
Кыйынын кемге барып айдатан?

Кумга бастырган jебрен ороонды
Кудай да бӱгӱн тиргизип болбос.
Кут-ырызын jылыйткан бойысты
Кулдый кӧрӧр, кем де оҥдобос...

Экинчи тӧрӧл jок эмей бисте,
Эрик jокто jоным кайда барар?
Ӧскӧ уктулар ӧчӧп, кыстап келзе,
Ӧрӧ учуп, айса, кудайга чыгар?

Куштар да болзо, экинчи тӧрӧлдӱ,
Куркуны сыҥырап, jана берер.
Энчилӱ jерибис jаҥыс ла Алтай,
Эреҥис ӧй биске нени экелер?

Неге тартынар? Чадырды таштап,
Кӧк теҥериге уча да бербей.
Сӱнелерис дезе Алтайыс ӱстиле
Булуттар болуп, тура бергей.

Кӧзистиҥ jаштары jааштар болгой,
Карлар болуп, калагыс онтогой!
Комыдалыс jоткондоп ойногой,
Кожоҥыс салкын болуп коологой.

Jер ӱстинде ӧскӧ Алтай jок,
Jӱткӱӱр ӧскӧ тӧрӧл jок.
Ак-jарыкта бис сок jаҥыскан,
Ӧткӧн ӧйис кызалаҥ ла кан...

Сок jаҥыс тӧрӧл, jаҥыс салым,
Талдайтаныс jӱрӱмде jок туру.
Канайып та мӱргӱ, jайна, Алтайым,
Килемjи jок, сӧстӧр тӧгӱн, куру.

1992 j.

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.