АЧУ САНААЛАР

Айдыҥ тӱндерде Алтайымда jӱрӱп,
Ак-чаҥкыр сӱмерлерге сӱзӱп,
Та кандый тӱштер тӱжендим?
Та кандый сезимдер сезедим.

Таш улустар jалаҥдарда турат,
Таш корымдар чачылган jадат.
Алтай кайларын кайлаганча,
Алтын чӧрчӧктӧрин jайаганча...

Тармалу jылдыстар чогына чӧҥӱлип,
Тандалай чечектер ӱстине эҥилип,
Айдыҥ тӱндерде нени сестим,
Айса айлаткыш тӱштер тӱжендим?

Кӱмӱш куйагы кӱнге чачылып,
Кӱлӱк баатыр jонын баштайт.
Кӱн jаркынду Алтайда кыймырап,
Кӱӱлеп олор та кайдаар барадат?

Jонымныҥ улу салымына бӱдӱп,
Jорык jолдо кожоҥдоп jӱредим.
Оноҥ кенейте кайра кӧрӱп,
Онтулу кыйгырып, тура бередим.

Калыгым кайда? Кара корымдар
Кайда ла болзо, чогылган jадат...
Келер ӧйлӧргӧ jӱткиген баатырым
Кезер таш болуп калган турат.

Оноҥ кӧрзӧм, ойто ло jоным
Оймон, Ойгылык алтайда jуртайт.
Кӱлер очоктордо одыбыс jалбырап,
Кӱндӱлӱ кожоҥдор jериме jайылат.

Ат-нерелӱ алыптарды мактап,
Алтай jеримде кожоҥдоп jӱредим.
Бир ле кӧрзӧм, не де jок, калак!
«Элим, калыгым кайда?» — дейдим.

Калыгым кайда? Элим кайда?
Кара корымдар тымык jадат.
Калыҥ jонду кайран тӧрӧлим,
Калак ла дезеҥ, ээнзиреп калат!

Агаштар jок. Тӧҥӧштӧр турат,
Суулары jок. Коолдоры артат.
Тӧрӧли jок албаты jуртайт,
Тили jок улустар туштайт.

Сананзам, Сайлукемде jӱредим,
Эзедип келзем, эмди ӧйдӧ эмтирим.
Кезер таштарды уурдап апартыр,
Кереес сӧзисти кодорып алыптыр.

Аба-jыжысты бӱрте кезип салган,
Алтын-Кӧлисти быртыдып салган!
Балдарыс тӧрӧл тилин билбес,
Баатырларыс бой-бойын кӧрӱшпес.

Кара кускундар Алтайла jӱрет,
Каарган этти jигер ле дежет.
Ийттиҥ эдиле улусты азырайт,
Ийдези чыгып, ӧлзин деп айдыжат.

Оныҥ учун айдыҥ тӱндерде
Алтайымла мениҥ сӱнем тенийт.
Айткан сӧзимде jаҥылга jок,
Албатым мениҥ тилин билбейт.

Калганчы чак келди бе, улус?
Калганчы ижемjи тирилди бе, улус?
Ӧштӧгӧн чилеп, болушка келбеди,
Ӧчӧгӧн чилеп, туура кӧрлӧди.

1989 j. март ай

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.